Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů a subjekt údajů

Správcem osobních údajů je Jiřina Koukalová se sídlem Sportovní 161, Tuklaty 25082 IČ: 75213729 , zapsaná na živnostenském úřadě v Českém Brodě (dále jen správce). Subjekt údajů může správce kontaktovat kdykoliv na emailové adrese: info.sandra.com@gmail.com 

Subjektem údajů je fyzická osoba, která správci poskytla svoje osobní údaje prostřednictvím webové stránky: www.vyklad-karet.euweb.cz a www.vyklad-karet-sandra.webnode.cz 


Rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jsou mu poskytnuty subjekty údajů. Jedná se o: Emailovou adresu, údaj o státní příslušnosti, číslo účtu a jméno majitele účtu přes který byly hrazeny objednané služby. Kontaktní spojení včetně elektronických kontaktů, fotografie zákazníků, a další údaje, které jsou v souvislosti s mými závazky a nabídky služeb.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem splnění objednaných služeb,  mezi správcem a subjektem údajů (objednávka, faktura, k poskytování služeb - osobní konzultace) a za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních (marketingových) sdělení.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je v případě zpracování za účelem zasílání obchodních (marketingových) sdělení souhlas subjektů údajů se zpracováním osobních údajů (přihlášení k odběru novinek) nebo oprávněný zájem správce (získání elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby správce dle zák. č. 480/2004 Sb. pro účely přímého marketingu) a v ostatních případech splnění smlouvy a ochrana oprávněných zájmů správce (uplatnění práv ze smlouvy v soudním řízení apod.).

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů též, je-li zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech.

Doba zpracovávání osobních údajů

Správce osobní údaje zpracovává po dobu trvání smluvního či jiného vztahu se subjektem údajů a následně po dobu dalších 5 let. V případě zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních (marketingových) sdělení správce zpracovává osobní údaje po dobu 5 let, nebo do doby, kdy je souhlas se zpracováním osobních údajů ze strany subjektu údajů odvolán (byl-li udělen). Tím není dotčena povinnost správce zpracovávat osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů může svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info.sandra.com@gmail.com Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, ochranu oprávněných zájmů správce či právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Přístup k osobním údajům

Evidované údaje jsou výhradně používány pro potřeby firmy: Jiřina Koukalová, evidované údaje nejsou žádným způsobem, poskytovány třetím stranám.

Prokazování totožnosti subjektů údajů

Správce je oprávněn požadovat prokázání totožnosti subjektů údajů za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.

Práva subjektů údajů ve vztahu k osobním údajům

Ve vztahu k osobním údajům má subjekt údajů zejména následující práva:

a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat (byl-li udělen);

b) právo osobní údaje opravit či doplnit;

c) právo požadovat omezení zpracování;

d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

e) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

f) právo na výmaz osobních údajů (právo být "zapomenut") v určitých případech; 

g) další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Povinnost poskytnout osobní údaje

Osobní údaje poskytuje subjekt údajů zcela dobrovolně. Subjekt údajů nemá žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že subjekt údajů své osobní údaje správci neposkytne, nehrozí mu žádná sankce. Nicméně pokud subjekt údajů nezbytné osobní údaje správci neposkytne, nebude možné uzavřít mezi správcem a subjektem údajů objednávku ohledně produktů/služeb nabízených správcem, neboť by nebyl schopen objednávku splnit (např. bez fotografie, internetové komunikace není správce schopen vykonat (vypracovat) objednané služby. Je však zcela na uvážení subjektu údajů, zda do objednávky  se správcem vstoupí, či nikoliv.

Zabezpečení osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost osobních údajů. Proto není ani možné 100% zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření správce. V této souvislosti nicméně správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku, a používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Cookies

Správce za účelem zajištění funkčnosti webové stránky www.vyklad-karet.euweb.cz a www.vyklad-karet-sandra.webnode.cz  využívá tzv. "Session ID" cookies, které jsou krátkodobě (do konce relace) ukládány na zařízení subjektu údajů. Tyto cookies slouží zejména k tomu, aby si webová stránka po omezenou dobu pamatovala, jaké položky subjekt údajů vložil do nákupního košíku. Cookies může subjekt údajů odmítnout, spravovat a vymazávat pomocí nastavení ve svém internetovém prohlížeči.